Prezentarea generală a datelor de pe portal

Pe acest portal sunt prezentate date privind toate unitățile administrative teritoriale (UAT) din Republica Moldova 898 dintre care Unitatea teritorial autonomă Găgăuzia, trei municipii, 52 orașe, 844 unitățile pentru perioada 2012 – 2014. Datele geografice includ 32 raioane, două municipii (Chişinău și Bălţi) și unitatea administrativ-teritorială autonomă Găgăuzia.

Datele afișate pe portal include două tipuri de date:

  • Indicatori financiari de intrare
  • Bugetele unităților administrativ-teritoriale (BUAT) - clasificaţia cheltuielilor

Indicatorii financiari de intrare se clasifica după clasificatorul categoriile economice descris în setul metodologic de formare a bugetului național al Republicii Moldova.

Bugetele unităților administrativ-teritoriale - sunt clasificate conform clasificării economice, funcționale, administrative, enumerate în Clasificarea Bugetară a țării. Clasificarea bugetului național conține două niveluri ale clasificării economice (articole și elemente), două niveluri ale clasificării funcționale (grupuri principale și grupuri).

Baza de date conține variabile ce corespund câmpurilor din datele trezoreriile ce cuprind diferite tipuri și niveluri ale clasificării bugetare ale Republicii Moldova. Datele raportate pe portal sunt date oferite de Ministerul Finanțelor și compania de stat FinTehInform. Datele pentru 2014 au fost actualizate la date de 12 ianuarie 2016.

Clasificaţia bugetară

Clasificaţia bugetară este instrumentul de bază necesar pentru planificarea, executarea, monitorizarea, controlul şi raportarea finanţelor publice. Clasificaţia economică constituie gruparea operaţiunilor cu caracter economic efectuate de instituţiile publice. Clasificaţia este elaborată în conformitate cu standardele Statisticii Finanţelor Publice (GFS) 2001 formulate de FMI.

Clasificaţia economică este bazată pe Planul de conturi unic după conţinut economic şi include clasa, cont, subcont, articol, alineat, element.

În sensul prezentei indicaţii metodice se utilizează următoarele noţiuni:

Tip – grupare a operaţiunilor majore cu caracter economic aferente realizării politicii bugetar-fiscale.

Categorie – grupare a operaţiunilor de majorare sau reducere a valorii activelor sectorului public şi a operaţiunilor cu active şi obligaţii.

Capitol – grupare a articolelor economice prin generalizarea tipului proprietăţii, formei de organizare, statutului de persoană fizică şi juridică, precum şi prin generalizarea periodicităţii ce caracterizează operaţiunile economice, tipului de active şi obligaţii.

Articol – diviziune a clasificaţiei economice care generalizează alineatele după anumite principii generale.

Alineat – grupare a elementelor după caracterul operaţiunilor economice de majorare sau micşorare a elementelor.

Element – unitate de bază pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub aspect economic.

Clasificaţia bugetară este integrată cu Planul de conturi unic. Codurile şi denumirile claselor din clasificaţia bugetară coincid cu numerele şi denumirile din planul de conturi unic.

Clasificaţia veniturilor

Clasificaţia veniturilor bugetelor prezintă gruparea resurselor de venituri ale tuturor nivelurilor de bugete din sistemului bugetar al Republicii Moldova şi se bazează pe acte legislative şi normative, care determină modul de formare a veniturilor.

Veniturile sunt clasificate în următoarele Grupe economice:

10 Venituri proprii
20 Defalcări de la impozitele și taxele de stat
30 Transferurile
40 Mijloace speciale
50 Fonduri speciale
60 Granturi
90 Alte venituri

Clasificaţia cheltuielilor

Tranzacţiile economice de cheltuieli derivă din funcţiile autorităţilor publice de a presta servicii pe bază necomercială (educaţie, apărare, protecţie a mediului etc.) sau de a redistribui veniturile prin intermediul transferurilor.

Clasificarea funcțională

Clasificaţia funcţională reprezintă gruparea cheltuielilor bugetare după funcţii şi obiective socio-economice, care se exercită în cadrul sectorului bugetar. Clasificaţia funcţională este în conformitate cu Clasificaţia Funcţiilor Guvernului COFOG (Classification of Functions of Government) elaborată de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi utilizată în practica mondială în calitate de standarde.

Clasificaţia funcțională este un nomenclator general cu acțiune permanentă care codifică funcțiile sectorului bugetar în conformitate cu standardele internaționale. Astfel, ținând cont că în structura dată a clasificației sunt prevăzute toate categoriile funcționale conform standardelor, s-ar putea ca unele din ele să nu fie aplicabile la moment sau într-o perioadă specifică, din motiv că Guvernul sau autoritățile publice locale nu vor aloca resurse spre un domeniu sau altul. La fel, dacă pe parcursul unei perioade actele normative în vigoare vor interzice utilizarea resurselor bugetare pentru anumite scopuri aplicabile în prezent, atunci codul în cauză nu va fi aplicabil în perioada respectivă fără a fi exclus din clasificație. Clasificatorul funcțional este format din 16 categorii funcționale:

01 Servicii de stat cu destinație generala
03 Apărarea națională
05 Menținerea ordinii publice si securitatea naționala
06 Învățământ
08 Cultura, arta, sportul si activitățile pentru tineret
09 Ocrotirea sănătății
10 Asigurarea și asistența socială
11 Agricultura, gospodăria silvica, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor
12 Protecția mediului și hidrometeorologia
13 Industria și construcțiile
14 Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicațiile și informatica
15 Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe
16 Complexul pentru combustibil și energie
19 Alte servicii legate de activitatea economică
20 Activitățile și serviciile neatribuite la alte grupe principale
23 Creditarea netă

Clasificarea economică

În conformitate cu tipurile de tranzacţii economice specifice sectorului public, clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare distinge 27 categorii de cheltuieli:

111 Retribuirea muncii
112 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii
113 Plata mărfurilor și serviciilor
114 Deplasări în interes de serviciu
116 Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patroni
118 Documente executorii
121 Plata dobânzilor la împrumuturile interne
123 Plata dobânzilor de către autoritățile administrației publice de alt nivel
124 Plați aferente obligațiunilor fata de instituțiile financiare internaționale
125 Servicii educaționale pentru realizarea comenzii de stat de pregătire a cadrelor
126 Comision aferent serviciilor bancare
131 Transferuri pentru produse si servicii
132 Transferuri în scopuri de producție
133 Transferuri curente către bugetele de alt nivel și intre componentele bugetului
134 Transferuri către instituțiile financiare și alte organizații
135 Transferuri către populație
136 Transferuri peste hotare
191 Transferuri curente pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe
241 Investiții capitale
242 Procurarea mijloacelor fixe
243 Reparații capitale
261 Procurarea de pământ
271 Transferuri capitale în interiorul țării
273 Transferuri capitale către bugetele de alt nivel și între componentele bugetului
291 Transferuri capitale pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe
511 Procurarea de acțiuni
611 Creditarea netă
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.